ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

Biedrības "Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācija" statūti

A. Vispārīgie noteikumi.

1. nodaļa
Biedrības nosaukums

1.1.
"Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācija" (turpmāk tekstā - Biedrība) ir patstāvīga biedrība, kuras darbības mērķi un uzdevumi ir noteikti šajos Statūtos.
1.2.
Biedrībai ir juridiskas personas statuss un tā darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumos noteiktajai kārtībai un saskaņā ar šiem statūtiem, tā ir bezpeļņas organizācija. Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika.
1.3.
Biedrības nosaukums latviešu valodā ir "Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācija", saīsināts nosaukums LIVPA, nosaukums itāļu valodā – "L'Associazione Lettone degli Insegnanti d'Italiano", nosaukuma saīsinājums – ALII, nosaukums angļu valodā – "The Latvian Association of Teachers of Italian", nosaukuma saīsinājums – LATI.

2. nodaļa
Biedrības mērķis

2.1.
Biedrības darbības mērķis ir veicināt itāļu valodas pasniedzēju sadarbību, sekmējot speciālistu pieredzes apmaiņu valstī un ārpus tās, paaugstinot kvalifikāciju un popularizējot itāļu valodas, literatūras un kultūras statusu valstī.

3. nodaļa
Biedrības darbības uzdevumi

3.1.
Biedrības darbības uzdevumi ir:
3.1.1.
koordinēt domu apmaiņu un itāļu valodas pasniedzēju darbību valstī;
3.1.2.
veicināt itāļu valodas pasniedzēju tālākizglītību;
3.1.3.
nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību un apriti par biedrības darbības saistītajām jomām (informācijas lapa, žurnāls u.c.), pārstāvēt pasniedzēju profesionālās intereses;
3.1.4.
veicināt itāļu valodas, literatūras un kultūras apguves nozīmes izpratni Latvijā;
3.1.5.
sekmēt inovatīvās itāļu valodas, literatūras un kultūras apguves pieredzes popularizēšanu un ieviešanu Latvijā;
3.1.6.
veicināt Latvijas itāļu valodas pasniedzēju profesionālā līmeņa pilnveidi un mūžizglītību;
3.1.7.
veicināt Latvijas itāļu valodas speciālistu un pasniedzēju dalību starptautiskajos projektos;
3.1.8.
veicināt itāļu valodas pasniedzēju profesionālo prestižu;
3.1.9.
organizēt, koordinēt un vadīt kultūras projektus biedrības darbības saistītajās jomās un piedalīties citu organizāciju īstenotajos kultūras un valodu apguves projektos.

4. nodaļa
Darbības metodes

4.1.
Biedrības darbības metodes ir:
4.1.1.
veicināt starptautisko sakaru attīstību un sadarbību ar citām itāļu valodas pasniedzēju biedrībām;
4.1.2.
veicināt Latvijas itāļu valodas pasniedzēju inovatīvās darbības pētījumus mācību procesa pilnveidošanai;
4.1.3.
organizēt konferences, seminārus par aktuālākajiem itāļu valodas, literatūras un kultūras apguves jautājumiem;
4.1.4.
veicināt Latvijas itāļu valodas pasniedzēju darbu publicēšanu;
4.1.5.
popularizēt itāļu valodas apguves nozīmi un pilnveidi sadarbībā ar masu medijiem, veidojot informatīvu biļetenu, u.c.
4.1.6.
organizēt itāļu valodas, literatūras un kultūras nometnes pasniedzējiem, skolēniem un studentiem;
4.1.7.
veikt citas Latvijas Republikas likumos atļautās darbības.

5. nodaļa
Biedrības darbības termiņš

5.1.
Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

6. nodaļa
Biedrības tiesības

6.1.
Biedrībai piemīt visas Latvijas Republikas "Biedrību un nodibinājumu likumā" paredzētas tiesības, tajā skaitā LR likumdošanā paredzētās tiesības veikt publisko un saimniecisko darbību.

B. Biedrības biedri un to tiesības.

7. nodaļa
Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšanas nosacījumi

7.1.
Par Biedrības biedru (turpmāk tekstā – biedrs) var kļūt katrs Latvijā vai ārvalstīs dzīvojošs itāļu valodas pasniedzējs, kas ir ieinteresēts Biedrības darbībā, atbalsta un apņemas ievērot šos statūtus, Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka "Nolikums par jaunu biedru uzņemšanu", ko izstrādā un pieņem Biedrības valde (turpmāk tekstā – valde).
7.2.
Iesniegumu par jaunu biedru uzņemšanu vai organizācijas biedru izslēgšanu izskata valdes sēdē. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
7.3.
Lēmumu par Biedrības biedru uzņemšanu vai izslēgšanu pieņem valde ar klātesošo lemttiesīgas valdes locekļu balsu vairākumu. Lēmumu par atteikumu uzņemt vai izslēgt no Biedrības un šā lēmuma pamatojumu attiecīgajai personai paziņo rakstveidā piecu darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža.
7.4.
Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Biedru sapulcei. Ja arī Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
7.5.
Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
7.5.1.
pēc divkārtējas atgādināšanas biedrs nav nokārtojis biedru maksas;
7.5.2.
biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
7.5.3.
biedrs pienācīgi nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
7.5.4.
biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
7.5.5.
nodarījis organizācijai morālu vai materiālu kaitējumu;
7.5.6.
ir grāvis Biedrības reputāciju sabiedrībā.
7.6.
Biedrs var izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot valdei.
7.7.
Jautājumu par biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
7.8.
Ja izslēgšanas iemesli ir novērsti, tad izslēgtais biedrs ir tiesīgs iesniegt iesniegumu valdei par sava biedra statusa atjaunošanu Biedrībā. Valde attiecīgo jautājumu lemj kārtējā valdes sēdē ar vienkāršu klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu.
7.9.
Ja biedrs no Biedrības izstājas vai tiek izslēgts, tam nav tiesības pretendēt vai atsavināt Biedrības īpašumu, tā daļas un finanšu līdzekļus, kā arī lietot Biedrības simboliku.
7.10.
Ja biedrs izstājas pēc paša vēlēšanās vai tiek izslēgts, iestāšanās un biedra maksa viņam netiek atmaksāta.
7.11.
Par izslēgšanu vai iestāšanās dienu uzskatāma diena, kad par to pieņemts valdes lēmums.

8. nodaļa
Biedru tiesības un pienākumi

8.1.
Biedriem ir tiesības:
8.1.1.
piedalīties Biedrības pārvaldē;
8.1.2.
saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, adresējot valdei rakstisku lūgumu;
8.1.3.
piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
8.1.4.
lietot un popularizēt Biedrības mērķdarbības rezultātus: informatīvos, mācību un metodiskos materiālus, programmas, praktisko pieredzi u.c.;
8.1.5.
brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku paziņojumu;
8.1.6.
vēlēt un tikt ievēlētiem Biedrības valdē;
8.1.7.
saņemt biedra karti;
8.1.8.
iepazīties ar Biedrības darbības rezultātiem.
8.2.
Biedru pienākumi:
8.2.1.
ievērot Biedrības statūtus, pildīt kopsapulces un valdes lēmumus;
8.2.2.
aktīvi līdzdarboties Biedrības darbībā, tās mērķu un uzdevumu īstenošanā, popularizējot tos ne tikai Latvijas Republikā, bet arī ārvalstīs;
8.2.3.
augsti turēt savas Biedrības godu, nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības godu un prestižu sabiedrībā;
8.2.4.
savlaicīgi, ne vēlāk kā Biedrības valdes noteiktajā laikā, samaksāt Biedra naudu, kuras apmērus nosaka ikgadējā Biedru sapulce.
8.3.
Saistības biedram var noteikt ar Biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

9. nodaļa
Biedru nauda

9.1.
Biedrības biedri maksā biedru naudu ne retāk kā vienu reizi gadā, tās apjomu un maksāšanas kārtību "Nolikumā par biedru naudu" nosaka Biedrības valde.

C. Biedrības pārvaldes institūcijas.

10. nodaļa
Tiesiskās attiecības ar teritoriālajām un citām struktūrvienībām

10.1.
Biedrība neveido teritoriālās un citas struktūrvienības.

11. nodaļa
Biedru sapulces sasaukšana

11.1.
Biedrības Biedru sapulce (turpmāk – kopsapulce), ir Biedrības augstākā pārvaldes lēmējinstitūcija, kuras pārvaldes un izpildinstitūcijas funkcijas īsteno pastāvīgi darbojošās Biedrības valde.
11.2.
Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties kopsapulcē tikai personīgi.
11.3.
Kārtējā kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.
11.4.
Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
11.5.
Kopsapulci sasauc valde.
11.6.
Valdes priekšsēdētājs nosaka kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību, ievērojot pieteikuma prasības.
11.7.
Valdes priekšsēdētāja pienākums ir izziņot kopsapulci rakstiski, telefoniski vai kā citādi tā, lai Biedrības biedri ziņu saņemtu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces sanākšanas.
11.8.
Valdes sekretāra pienākums ir savlaicīgi sagatavot kopsapulces materiālus tā, lai kopsapulce noritētu lietišķi, ar izdalītiem rakstiskiem informatīviem materiāliem, bet jautājumu izlemšana tajā pēc iespējas notiktu, balsojot par iepriekš sagatavotu lēmumu projektu variantiem.
11.9.
Kopsapulci atklāj valdes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. To vada kopsapulcē ievēlēts vadītājs, protokolē ievēlētā vadītāja uzaicināts kopsapulces dalībnieks, kopsapulces protokolu paraksta vadītājs un protokolists.
11.10.
Kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Biedrības lietā valdes atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai valdes priekšsēdētājs viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā.
11.11.
Kopsapulce ir lemttiesīga, un tās lēmumi ir saistoši Biedrībai, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem un par pieņemto lēmumu ir nobalsojis klātesošo biedru vairākums.
11.12.
Ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
11.13.
Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
11.14.
Kopsapulces lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, atsevišķos gadījumos kopsapulce var pieņemt lēmumu par jautājumu izlemšanu aizklātā balsošanā.

12. nodaļa
Biedru sapulces kompetence

12.1.
Biedru sapulces kompetencē ietilpst:
12.1.1.
apspriest un pieņemt statūtus vai grozījumus un papildinājumus tajos;
12.1.2.
ievēlēt valdes locekļus, valdes priekšsēdētāju un revidentu, atklāti balsojot;
12.1.3.
noteikt valdes un revidenta kompetences un darbības ilgumu, nosakot, ka valde var tikt pārvēlēta uz jaunu termiņu;
12.1.4.
noklausīties valdes ziņojumu par gada darbības rezultātiem;
12.1.5.
apstiprināt revidenta atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu;
12.1.6.
apstiprināt valdes noteiktās biedru naudas lielumu un maksāšanas biežumu;
12.1.7.
pieņemt lēmumu par Biedrības likvidāciju, darbības izbeigšanu, pārstrukturēšanos, apvienošanos vai pārveidošanos;
12.1.8.
pēc valdes priekšlikuma lemt par sabiedrību vai struktūrvienību izveidošanu, to likvidēšanu, apstiprināt to darbības principus;
12.1.9.
izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus.

13. nodaļa
Izpildinstitūcija

13.1.
Biedrības izpildinstitūcija ir valde, ko ievēl kopsapulcē uz (3) trīs gadiem un kas sastāv no (5) pieciem valdes locekļiem.
13.2.
Valdes locekļi no sava vidus uz (3) trīs gadiem ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
13.3.
Valde no valdes locekļu vidus ievēl valdes priekšsēdētāja vietnieku, kurš palīdz organizēt valdes darbu un valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā veic viņa funkcijas.
13.4.
Valde no valdes locekļu vidus ievēl valdes sekretāru, kurš veic visu nepieciešamo materiālu un lēmumu projektu sagatavošanu valdes sēdēm, kā arī valdes lēmumu noformēšanu un izziņošanu.
13.5.
Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces kompetencē.
13.6.
Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
13.7.
Valde sanāk pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos.
13.8.
Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse no valdes locekļu skaita. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu, ja balsu vairākuma nav, izšķirošā balss pieder valdes priekšsēdētājam.
13.9.
Valdes sēdes tiek protokolētas, lēmumu balsojumos norādot, kā balsojis katrs valdes loceklis.
13.10.
Ja valdes pilnvaru laikā no tās izstājas valdes locekļi, tad kārtējā valdes sēdē tiek ievelēti jauni valdes locekļi no valdes locekļu kandidātu sastāva, kas apstiprināti iepriekšējā kopsapulcē;
13.11.
Valdes locekļi veic darbu bez atlīdzības, bet ir tiesības saņemt atalgojumu par konkrēta darba realizāciju biedrībā, par kuru tiek noslēgts atsevišķs līgums.

14. nodaļa
Biedrības valdes kompetence

14.1.
Biedrības valdes kompetencē ietilpst:
14.1.1.
ievēlēt valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētaja vietnieku no kopsapulcē ievēlēto valdes pārstāvju vidus;
14.1.2.
nodrošināt kopsapulces lēmumu izpildi;
14.1.3.
noteikt Biedrības stratēģiju un darbības virzienus;
14.1.4.
veidot darba grupas atsevišķu jautājumu risināšanai, vajadzības gadījumā uzaicinot kvalificētus speciālistus (t.sk. no ārzemēm);
14.1.5.
sagatavot ziņojumu par Biedrības darbību kopsapulcei, organizēt tās sasaukšanu augstāk minētajā kārtībā;
14.1.6.
kopsapulces noteiktajā kārtībā rīkoties ar Biedrības līdzekļiem un pārvaldīt Biedrības īpašumus;
14.1.7.
izskatīt un pieņemt lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu vai izslēgšanu statūtos noteiktajā kārtībā;
14.1.8.
apstiprināt Biedrības gada budžetu;
14.1.9.
apstiprināt Biedrības simboliku un noteikumus par simbolikas lietošanu;
14.1.10.
lemt par Biedrības finanšu līdzekļu un mantas izmantošanu;
14.1.11.
lemt par Biedrības struktūrvienību dibināšanu, reorganizāciju un likvidēšanu, kā arī noteikt struktūrvienību tiesības un pienākumus.

15. nodaļa
Valdes priekšsēdētājs

15.1.
Valdes priekšsēdētājs ir valdes loceklis, vada valdes sēdes un Biedru sapulces.
15.2.
Valdes priekšsēdētaja prombūtnes laikā viņu aizvieto valdes priekšsēdētaja vietnieks.

16. nodaļa
Valdes priekšsēdētāja kompetence

16.1.
Valdes priekšsēdētājs vada valdes darbu, savas kompetences ietvaros risina administratīvos, saimnieciskos un finansiālos jautājumus, valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs:
16.1.1.
organizēt un vadīt Biedrību;
16.1.2.
pārstāvēt Biedrību attiecībās ar trešajām personām;
16.1.3.
nodrošināt Biedrības darbību un Biedru sapulces lēmumu izpildi;
16.1.4.
risināt Biedrības administratīvos jautājumus;
16.1.5.
parakstīt finanšu dokumentus, rīkoties ar organizācijas īpašumu un finanšu līdzekļiem kopsapulcē noteiktajā kārtībā saskaņā ar valdes un kopsapulces lēmumiem;
16.1.6.
slēgt saimnieciska rakstura līgumus, kā arī veikt citas statūtos paredzētās un ar Biedrības darbību saistītās darbības;
16.1.7.
izdot pilnvaras, slēgt līgumus;
16.1.8.
pieņemt lēmumus par nepieciešamību atvērt vai slēgt banku rēķinus un norēķinu kontus;
16.1.9.
organizēt Biedrības grāmatvedības uzskaiti un saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" katru gadu iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā Biedrības gada pārskatu.

17. nodaļa
Revidents

17.1.
Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz (3) trīs gadiem.
17.2.
Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
17.3.
Revidents veic revīziju Biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
17.4.
Ja valdes rīcībā konstatēti būtiski statūtu pārkāpumi vai pretlikumīga rīcība un Biedrības interesēm neatbilstoša darbība, revidents ierosina sasaukt Biedrības biedru ārkārtas sapulci.
17.5.
Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
17.6.
Revidents var saņemt atlīdzību par savu darbu, ja par to ir valdes lēmums.

18. nodaļa
Revidenta kompetence

18.1.
Revidenta kompetencē ir:
18.1.1.
veikt Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
18.1.2.
dot atzinumu par Biedrības budžeta un gada pārskatu;
18.1.3.
izvērtēt Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
18.1.4.
sniegt ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

D. Biedrības finanšu līdzekļu izlietošana.

19. nodaļa
Biedrības finansiālās un mantiskās attiecības

19.1.
Biedrības līdzekļus veido:
19.1.1.
Biedrības biedru iestāšanās un biedru naudas iemaksas;
19.1.2.
fizisku un juridisku personu brīvprātīgās iemaksas, ziedojumi, kā arī privātpersonu, organizāciju, uzņēmumu u.tml. dāvinājumi;
19.1.3.
par Biedrības līdzekļiem iegādātā manta;
19.1.4.
citi ar likumu atļauti ienākumi.
19.2.
Biedrības finanšu līdzekļi saskaņā ar Biedru sapulces un valdes lēmumiem tiek izlietoti:
19.2.1.
Biedrības statūtos noteikto mērķu īstenošanai;
19.2.2.
citu izdevumu segšanai, kas nepieciešami Biedrības darbības nodrošināšanai.
19.3.
Biedrības līdzekļu ieguldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka valde saskaņā ar kopsapulcē noteiktiem darbības pamatvirzieniem, kā arī ievērojot šo statūtu noteikumus un vadoties no apstiprinātās budžeta izdevumu tāmes. Tā veicama atbilstoši LR likumdošanā noteiktajai kārtībai.

E. Biedrības darbības izbeigšanās un reorganizācija.

20. nodaļa
Biedrības darbības izbeigšanās un reorganizācijas kārtība

20.1.
Biedrības darbība var tikt izbeigta:
20.1.1.
ar kopsapulces lēmumu;
20.1.2.
uz cita likumā noteiktā pamata.
20.2.
Lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanos un reorganizāciju pieņem kopsapulce ar 2/3 (divu trešdaļu) klātesošo biedru balsu vairākumu.
20.3.
Gadījumā, kad Biedrības darbība tiek izbeigta vai tā tiek reorganizēta, Biedrības kopsapulce ieceļ likvidācijas komisiju trīs likvidatoru sastāvā, kas veic visas normatīvajos aktos noteiktās ar Biedrības likvidāciju saistītās darbības.
20.4.
Likvidācijas komisija pabeidz Biedrības iesāktos projektus un darījumus, pārdod mantu, iekasē no debitoriem Biedrībai pienākošas summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas, nodod Biedrības dokumentus valsts arhīvā.
20.5.
Biedrības darbības izbeigšanās gadījumā visa manta un finanšu līdzekļi, kas palikuši pāri pēc kreditoru un citu prasītāju pieteikumu apmierināšanas, netiek sadalīta starp Biedrības biedriem, bet Biedru sapulces noteiktajā kārtībā un apmērā tiek nodota citai biedrībai vai nodibinājumam vai valsts vai pašvaldības iestādei.
20.6.
Likvidācijas komisija atskaitās par ar organizācijas likvidāciju saistīto darbību organizācijas augstākajai institūcijai – kopsapulcei.
20.7.
Likvidācijas komisija par Biedrības likvidāciju likumā noteiktajos termiņos paziņo attiecīgajām valsts reģistru iestādēm.

F. Citi jautājumi.

21.nodaļa

21.1.
Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajos statūtos, izskatāmi saskaņā ar Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu likumu.

Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:

  • Inga Ikauniece
  • Baiba Bankava

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2007.gada 20. februārī.