ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI


Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācija (turpmāk tekstā saīsinājumā – ALII), datu apstrādes veicējs saskaņā ar ES 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi (turpmāk tekstā – Regula), informē, ka veiks Jūsu personas datu apstrādi zemāk norādītajiem nolūkiem un zemāk norādītajos veidos.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir noteikts Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktā.

Saskaņā ar Regulas noteikumiem ALII veiks datu apstrādi, ievērojot godprātības, likumīguma un pārredzamības principus un aizsargājot Jūsu privātumu un Jūsu tiesības. Ņemot vērā minēto Regulu, sniedzam Jums sekojošo informāciju:

APSTRĀDĀJAMO DATU VEIDS UN DATU APSTRĀDES NOLŪKI

ALII veiks personas datu apstrādi 2019.gada 1.jūnijā notiekošā pasākuma “Itālijai pa pēdām 5” ietvaros. Personas datu apstrāde tiks veikta tikai tiem nolūkiem, kas saistīti ar informācijas sniegšanu un reģistrēšanos minētajam pasākumam, kā arī aktivitāšu vadīšanas ietvaros, precīzāk:

Lai izveidotu sarakstu ar dalībnieku personas datiem un personisko informāciju, kas norādīta, aizpildot veidlapu “ALII Itālijai pa pēdam 5”;

Visām darbībām, kas saistītas ar 2019.gada 1.jūnija pasākuma “Itālijai pa pēdam 5”organizēšanu un vadīšanu un ar visu tajā paredzēto aktivitāšu norisi.


DATU APSTRĀDES VEIDS UN DATU UZGLABĀŠANA

Datu apstrāde tiks veikta elektroniski pēc veidlapas “ALII Itālijai pa pēdam 5” aizpildīšanas. Iegūtos datus ALII uzglabās augstāk minētajiem nolūkiem. Iegūtie dati netiks izpausti trešajām personām. Saskaņā ar Regulas 5.pantu precizējam, ka iegūtie dati tiks uzglabāti līdz 2019.gada 31.jūnijam.


PERSONAS DATU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Lietotājs pēc brīvas gribas var sniegt veidlapā “ALII Itālijai pa pēdām 5” norādītos personas datus. Ja šie personas dati netiks sniegti, pieprasītā informācija netiks iegūta.


DATU APSTRĀDES VEICĒJS UN PAR DATU APSTRĀDI ATBILDĪGĀ PERSONA

Personas datu apstrādes veicējs ir Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācija.

Kontaktinformācija: alii.informazione@alii.lv

Ieienteresētās personas var lūgt, arī rakstiski uz e-pastu alii.informazione@alii.lv, iegūt ALII rīcībā esošo par datu apstrādi atbildīgās personas un par iegūto datu uzglabāšanu atbildīgas personas kontaktinformāciju.

DATU SUBJEKTA TIESĪBU IZMANTOŠANA

Saskaņā ar minētās Regulas nosacījumiem informējam, ka:

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt ALII kā datu apstrādes veicējam piekļuvi saviem personas datiem, šo datu labošanu vai dzēšanu, datu apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, kā arī tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi;

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību kādai datu aizsardzības iestādei.

Minēto tiesību izmantošana ir neierobežota un bez maksas. Lai izmantotu minētās tiesības, rakstiet uz: alii.informazione@alii.lv.


Vienošanās par fotogrāfiju izmantošanu

Piekrītu, ka Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācija (turpmāk tekstā saīsinājumā - ALII) izmanto pasākuma "Itālijai pa pēdām 5" ietvaros uzņemtos fotoattēlus un videoierakstus ar mērķi dokumentēt minēto pasākumu dažādos kanālos (interneta vietnē, sociālajos tīklos, žurnālos, plakātos utt.). Iegūtie dati (foto, video utt.) tiks uzglabāti ALII datorizētajos arhīvos un tiks publiskoti tikai informācijas sniegšanas un reklamēšanas nolūkos.